Wzór deklaracji POZ znajdą państwo w dziale NASZE ZADANIA / PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PROJEKT NR RPDS.03.01.00-02-0004/21

BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW KARKONOSKIEGO KLASTRA ENERGII

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Stara Kamienica, natomiast partnerami są: Gmina Miejska Kowary, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba, Gmina Janowice Wielkie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach, Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu.
Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Karkonoskiego Klastra Energii (KKE).

W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostanie:
• 38 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: Gmina Stara Kamienica - 5 szt., Gmina Miejska Kowary - 5 szt., Gmina Jeżów Sudecki - 7 szt., Gmina Mysłakowice - 3 szt., Gmina Piechowice - 2 szt., Gmina Podgórzyn - 4 szt., Gmina Szklarska Poręba - 1 szt., Gmina Janowice Wielkie - 6 szt., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach - 1 szt., Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu - 4 szt., co daje Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych łącznie 1,31 MWe
• 5 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: Gmina Stara Kamienica - 4 szt., Gmina Mysłakowice - 1 szt., co daje dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych łącznie 0,26 MWt

Instalacje objęte projektem umożliwią produkcję energii cieplnej z OZE w wysokości łącznie 337,93
MWht/rok oraz produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości łącznie 1335,45 MWht/rok.
Projekt przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2 o 1130,56 ton równoważnika CO2/rok.
Całkowita wartość projektu: 9 126 078,73 PLN
Dofinansowanie UE: 6 931 054,33 PLN

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor